Ytan som vi har grävt ur nedanför Mulle Meck-parken är i enlighet med detaljplanen för kvarter Linnean m. fl.en teknisk yta med en stor volym som ska kunna ta emot stora mängder vatten vid skyfall. Konsulter specialiserade på dagvatten och skyfall gjorde stora utredningar kring hur ytan skulle utformas i samband med att detaljplanen togs fram och det finns nu angivet en preciserad volym för hur mycket vatten som ska rymmas.

Nu när området har grävts ur, så kan konstateras att det ofta finns en fri vattenyta och att området inte är användbart som park eller liknande.

Ambitionen är att ändra detta. En variant är att höja markytan så att den kan vara torr största delen av året och på så sätt skapa en parkmiljö med stora öppna gräsytor och annat. Vi behöver då göra omfattande nya och mer preciserade beräkningar för hur skyfall kan inträffa i framtiden. Baserat på det kan vi sedan ta fram förslag på vad som behöver göras för att möta upp de behov som kan uppstå.

Detta arbete pågår inom detaljplanen för kvarter Backklövern och flera andra. Detaljplanen var på samråd vid årsskiftet 2023/2024. Förhoppningsvis kan den göras klar och vinna laga kraft så snart som möjligt. Solna stads tidplan är att den ska gå ut på granskning till hösten 2024 och antas i början av nästa år.