Grankällans detaljplan har varit föremål för samråd under våren 2015. Stadsbyggnadsförvaltningen har redovisat och kommenterat inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

 

 

Vid byggnadsnämndens senaste möte 9 december beslutades att godkänna samrådsredogörelsen och ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka detaljplanen och MKB:n på granskning.

 

De inkomna synpunkterna har inneburit att planhandlingar reviderats och kompletterats. I korthet gäller de viktigaste förändringar som gjorts i planförslaget bullerutredningen, hur rening av dagvattnet är tänkt att genomföras, gatorna i området som planläggs som allmänplats i stället för kvartersmark, delar av naturmark som nu planläggs som park. Bebyggelsestrukturen på området längs med Gunnarbovägen har också ändrats.

 

Läs mer på Solnas hemsida och hela protokollet från byggnadsnämndsmötet >

 

Vi har tidigare skrivit flera gånger om Grankällan på vår hemsida.

Läs mer om projektet t ex här >