Fastighetsägare, boende och andra intressenter inbjuds till ett samrådsmöte. Solna stad har meddelat att planförslaget och miljökonsekvensbeskrivning finns utställda för samråd under tiden 13 april – 24 maj 2015.

 


Därför bjuds nu fastighetsägare, boende och andra intressenter till ett samrådsmöte för att få information om förslaget och möjlighet att ställa frågor måndag den 27 april 2015 kl 18.00-20.00 i Ulriksdalsskolan, Banmästargatan 3.

 

Bostadsområdet ges en småskalig, tät och grön karaktär och har en blandning av kedjehus och radhus i två våningar. Bostäderna placeras så att de formar tydliga gaturum, men med tillräckligt avstånd från intilliggande husrad för att få fina sol-förhållanden. Gator och hus orienteras i huvudsak i nord-sydlig riktning. På så sätt undviks souterränger och husen får tillgång till morgonsol på ena tomtsidan och kvällssol på den andra.

 

Läs mer på Solnas hemsida >