På byggnadsnämndens möte den 18 mars kommer det föreslås att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen för Grankällan i Solna och dess tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd.

 

Kristin Andersson, miljö- och stadsbyggnadschef och Jonas Ellenfors, planarkitekt, skriver bl a:

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av bostäder och lokalgata väster om Ostkustbanan i nordöstra Järvastaden. Detaljplanen syftar också till att säkerställa naturområden.

 

Planområdet ligger mellan Gunnarbovägen och Igelbäckens naturreservat. Den föreslagna bebyggelsen innehåller omkring 200 bostäder i form av radhus och kedjehus.

 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att planförslaget i stora drag följer den fördjupade översiktsplanens grundstruktur med bostäder som huvudidé. Det kommer att bli ett lyft för Järvastaden när området utvecklas och befintlig störande verksamhet försvinner från området

 

Läs mer på Solnas hemsida >