I veckan beslutade Solna stads byggnadsnämnd om början av detaljplanearbete för fyra nya kvarter i Järvastaden. Kvarteren kommer att ligga intill Järva skjutbaneväg och gränsa till kvarteret Pyrolan och Fridenborgsgatan. Här kommer omkring 650 lägenheter och 4–8 förskoleavdelningar att byggas, och området blir därmed en naturlig fortsättning på utvecklingen av Järvastaden.

Efterfrågan på bostäder i Järvastaden är fortsatt hög. De fyra nya kvarteren innebär därför ett välkommet tillskott. I dag är Järva skjutbaneväg omgiven av gammal industrimark med en lång sträckning utan byggnader. Ambitionen har ända sedan Järvastaden började byggas varit att skapa en trygg miljö och bygga ihop Järvastadens olika stadsdelar. En snabb planläggning av dessa fyra kvarter bidrar till detta – dels för att kontinuerligt fortsätta den etappvisa utbyggnaden av staden, dels för att ge bra förutsättningar för en jämn inflyttning av nya familjer.

 

I Solna stads yttrande skriver företrädare från Byggnadsnämnden:

 

"Vi ser positivt på detta planuppdrag som ger ytterligare ett stort tillskott av bostäder i ett attraktivt läge."

 

Planen kommer att utgå ifrån strukturen i den fördjupade översiktsplanen, där de nya kvarteren kommer att gränsa till och binda samman bebyggelsen i detaljplanen för kvarteret Grönlingen m fl. och den kommande skolan norr om Fridenborgsvägen. Den övergripande tanken är att de nya kvarteren ska bidra till stadsmiljön genom attraktiva gaturum och mötesplatser och underlätta för hållbara transportval. Därför är en idé exempelvis att prioritera separerade cykelbanor i området.

 

- Det känns väldigt roligt att kunna meddela att planerna för Järvastadens utveckling nu fortsätter. När de fyra kvarteren är klara kommer det att finnas liv och rörelse vid Järva skjutbaneväg och vi skapar än fler bindningar mellan delarna av staden, säger Stefan Sellgren, vd Järvastaden AB.

 

I de fyra nya kvarteren kommer det att finnas en variation av olika hustyper och höjder, även om gatustrukturen är given då den har en naturlig följd av hur Järvastaden tidigare byggts. Här kommer stor vikt att läggas vid utformning av bottenvåningar och gatuplan för att möjliggöra för caféer, affärer och annan verksamhet.

 

I enlighet med Järvastadens utveckling och närhet till naturen möjliggör även denna plan för fler grönområden. Exempelvis föreslås en ny park i naturområdet norr om det före detta vandrarhemmet, där det idag finns fina tallar och en sluttning. Exakt vilka grönytor det blir kommer att klargöras under det kommande detaljplanearbetet. Kvarteren kommer att ligga på skyddsavstånd om mer än 50 meter från kraftledningen.

 

- Kraftledningen är fortsatt en fråga vi arbetar med och här är de fyra kvarteren en bra mellanlösning på så sätt att vi kan fortsätta planera och bygga staden i väntan på att ledningen kommer att monteras ner. När ledningen är borta står vi redo att bygga färdigt Järvastaden, säger Stefan Sellgren.

 

Nu hoppas Järvastaden AB på en snabb planprocess då projektet är okomplicerat. Om allt går enligt planerna kan byggandet börja redan nästa år och därmed tidigt möta den stora efterfrågan på bostäder i Järvastaden.

 

Hela området som den kommande detaljplanen rör ägs av Järvastaden AB, som i sin tur ägs av Skanska och Vasakronan.